یک جریان در مقابل دو رهبر/ (نقاط مشترک جریان مهدی هاشمی و افراطیون دوم خرداد در براندازی خاموش نظام)
48 بازدید
محل نشر: فرهنگ پويا /پیش شماره 5 / بهمن 1383 / صفحه 8 الي 17
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی