گپی با امیر حسین فردی و رضا امیر خوانى، لواسانى، ابراهیم زاده ، مقومى
49 بازدید
محل نشر: پرسمان سال سوم / شماره 18 / اسفند 1382 / صفحه 4 و 5
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی